Wydanie nr 202/2024, Sobota 20.07.2024
imieniny: pokaż (9 imion)Paweł, Eliasz, Sewera, Hieronim, Małgorzata, Leon, Heliasz, Czesław, Leona
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl

Ogłoszenie zablokowane

Kierownik Działu Techniczno-Transportowego - Muzeum Zamkowe
Wydanie nr 202/2024, Sobota 20.07.2024
imieniny: pokaż (9 imion)Paweł, Eliasz, Sewera, Hieronim, Małgorzata, Leon, Heliasz, Czesław, Leona
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl

Ogłoszenie zablokowane

Kierownik Działu Techniczno-Transportowego - Muzeum Zamkowe w Malborku

Kierownik Działu Techniczno-Transportowego

 

 
Stanowisko Kierownik Działu Techniczno-Transportowego
Miejsce pracy Muzeum Zamkowe w Malborku wraz z oddziałami: Zamek w Kwidzynie i Zamek w Sztumie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@zamek.malbork.pl
Status aktualne

załącznik

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w Muzeum Zamkowym w Malborku

MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pracy na stanowisku:
Kierownik Działu Techniczno-Transportowego
Rodzaj umowy: umowa o pracę, zatrudnienie od 01.11.2023r.
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Miejsce pracy: Muzeum Zamkowe w Malborku (wraz z Oddziałami Zamek w Kwidzynie i Zamek w Sztumie)
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Kierownik Działu Techniczno-Transportowego jest odpowiedzialny za całokształt działalności kierowanego działu, odpowiada za wyniki pracy podległego mu zespołu i wszelkie sprawy formalne oraz pełni nadzór nad mieniem powierzonym poszczególnym  pracownikom działu, w skład którego wchodzą sekcja techniczna oraz sekcja transportu.

Do zadań kierownika działu techniczno-transportowego należy w szczególności:
1) Organizacja pracy działu i efektywne zarządzanie jego działalnością
2) Koordynowanie prac zespołu, motywowanie, rozwijanie proaktywnej postawy i zdolności
interpersonalnych pracowników
3) Inicjowanie i wdrażanie działań optymalizujących, usprawniających działalność podległego
działu
4) Organizacja, koordynacja i wykonywanie prac remontowych wykonywanych w Zamkach w
Malborku, Kwidzynie oraz Sztumie
5) Naprawa sprzętu i infrastruktury Muzeum w zakresie kompetencji działu oraz
nadzorowanie prac firm zewnętrznych
6) Organizowanie, koordynowanie i współuczestniczenie w pracach technicznych związanych
z przygotowaniem wystaw, imprez i innych wydarzeń organizowanych na terenie
Muzeum
7) Organizowanie i prowadzenie transportu osobowego i bezosobowego na terenie Muzeum
i poza nim, a także odpowiedzialność za logistykę oraz racjonalne wykorzystanie pojazdów
Wymagania:
1) Wykształcenie co najmniej średnie techniczne
2) Dobra znajomość obsługi komputera, w tym World, Excel
3) Preferowane doświadczenie z zakresu zarządzania zespołem, w tym umiejętności
organizacyjne, planowania, komunikacyjne, budowania pozytywnych relacji ze
współpracownikami, rozwiązywania konfliktów/problemów
4) Doskonałe zdolności do współpracy w interdyscyplinarnych zespołach
5) Mile widziane doświadczenie w zakresie negocjacji zakupowych
6) Inicjatywa i przedsiębiorczość
7) Wysoka świadomość i odpowiedzialność biznesowa
8) Umiejętności techniczne w zakresie prac naprawczych, malarskich, elektrycznych, obsługi
elektronarzędzi
9) Mile widziane uprawnienia SEP
10) Prawo jazdy kat. B i doświadczenie praktyczne w prowadzeniu pojazdów
11) Brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m
12) Mobilność (praca w trzech lokalizacjach)
13) Znajomość języka obcego (angielski lub niemiecki) będzie dodatkowym atutem
Oferujemy:
1) Pracę na terenie unikalnych, zabytkowych obiektów
2) Przestrzeń do działania i wpływania na otaczającą Cię zawodową rzeczywistość
3) Ciekawe projekty realizowane w interdyscyplinarnych zespołach
4) Elastyczność w kwestii godziny rozpoczynania pracy
5) Pracę w zróżnicowanym zespole
6) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
7) Możliwość bezpłatnego udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych
8) Rozbudowany pakiet benefitów, w tym m.in.:
 Nagrody jubileuszowe
 Dodatek za wysługę lat
 Dostęp do nauki języka obcego (platforma językowa)
 Dofinansowanie do wypoczynku i aktywności kulturalno-sportowej
 Świąteczne bony podarunkowe dla dzieci i inne świadczenia z ZFŚS
 Legitymacja pracownicza uprawniająca do darmowego wejścia do innych muzeów
 Ubezpieczenie grupowe i opieka medyczna na preferencyjnych warunkach
 Kasa zapomogowo-pożyczkowa
Wymagane dokumenty:
1) List motywacyjny oraz CV
2) Kserokopie świadectwa pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w
przypadku trwającego stosunku pracy
3) Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail:
rekrutacja@zamek.malbork.pl w terminie do dnia 15.10.2023 r. W tytule maila proszę
wpisać: „CV_Kierownik działu techniczno-transportowego”.
Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Z regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Muzeum (sekretariat) oraz na stronie
BIP Muzeum.
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1
informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul.
Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do
realizacji aktualnego procesu rekrutacji.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji na w/w stanowisko.
Po upływie tego okresu dane zostaną zniszczone.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom (osobom trzecim).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, co do
przetwarzania danych osobowych.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w innym celu niż podany w ogłoszeniu.
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w
pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Malbork, dnia 11.09.2023 r.
Zgoda kandydata na przetwarzanie danych dla przyszłych procesów rekrutacji
Muzeum Zamkowe w Malborku uprzejmie informuje, że w przypadku, gdy kandydat wyraża
zgodę na przetwarzanie jego danych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji, do aplikacji
należy dołączyć podpisaną zgodę o treści jak poniżej:
...........................................
imię i nazwisko kandydata
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV dla celów
przyszłych procesów rekrutacji na stanowisko .................... u Pracodawcy, którym jest
Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork), będące
administratorem danych.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że przekazane CV będzie przechowywane przez
okres roku od jego złożenia. Po tym terminie zostanie automatycznie usunięte z bazy danych.
Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul.
Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora, a podanie przeze
mnie danych osobowych jest dobrowolne;
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl;
3. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, jak również do ograniczenia ich przetwarzania, do cofnięcia
zgody, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
4. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22 531-03-
00), jeśli moim zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego
rozporządzenia RODO;
5. Moje dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych;
6. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane;
7. Wyrażenie niniejszej zgody nie zwalnia administratora z obowiązków wynikających z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa co do zabezpieczania przetwarzanych
danych oraz ich legalnego przetwarzania.
......................................
data i podpis kandydata

Losowe ogłoszenia

Losowe kamery

Ostatnie artykuły