Wydanie nr 331/2021, Sobota 27.11.2021
imieniny: pokaż (14 imiona)Wirgiliusz, Jozafat, Zygfryd, Stojgniew, Gustaw, Dominik, Damazy, Zygfryda, Oda, Walery, Maksymilian, Sekundyn, Achacjusz, Achacy
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • tvmalbork.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl

WÓJT GMINY SZTUTOWO: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA CZAS OKREŚLONY NA ZASTĘPSTWO
NA OKRES TRZECH LAT

Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDŁUŻENIA NA CZAS NIEOKREŚLONY

Wójt Gminy Sztutowo informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę o pracę na zastępstwo na stanowisko urzędnicze do spraw geodezji, zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa w Urzędzie Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo


 

 1. Nazwa i adres jednostki :

Urząd Gminy w Sztutowie

Ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

 1. Określenie stanowiska; stanowisko urzędnicze

Nazwa stanowiska: stanowisko do spraw geodezji, zagospodarowania przestrzennego
i rolnictwa

Wymiar czasu pracy – 1/1 etat

Planowany termin zatrudnienia – 3 stycznia 2022rok

Zatrudnienie na okres 3 lat.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych : w miesiącu październiku 2021r wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Sztutowie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

 2. Niezbędne wymagania od kandydatów:
   obywatelstwo polskie,
  •  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  •  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • wykształcenie
  średnie lub wyższe z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, planowania przestrzennego , gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami lub geodezji

znajomość przepisów prawa: ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy o gospodarce nieruchomościami , prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawa o samorządzie gminnym
• znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),

stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku

V. Wymagania dodatkowe:
• mile widziane doświadczenie: praca w jednostkach samorządu terytorialnego na
stanowiskach: gospodarka nieruchomościami, planowanie i zagospodarowanie
przestrzenne, geodezja.

• umiejętność pracy w zespole, determinacja w realizacji celów, łatwość nawiązywania

kontaktów, zaangażowanie, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność, dobra

organizacja pracy, efektywność i szybkość realizacji powierzonych zadań,
dyspozycyjność.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku .

 

1. Planowanie, przygotowywanie do uchwalenia i realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.

2. Wydawanie zaświadczeń , wypisów i wyrysów oraz informacji z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego

3. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4. Współpraca z instytucjami, organami realizującymi zadania z zakresu zagospodarowania
przestrzennego.

5. Prowadzenie spraw w zakresie podziału i rozgraniczenia nieruchomości z uwzględnieniem zgodności projektu podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
oraz wydawanie decyzji i postanowień z tym związanych.

6. Nadzór i prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłaty planistycznej i adiacenkiej.

7. Prowadzenie i nadzór nad prawidłowym oznaczeniem ulic i numeracji budynków na terenie gminy.

8. Prowadzenie spraw z zakresu wyłączeń gruntów rolnych i leśnych z produkcji.
9. Prowadzenie spraw związanych z kopalinami na terenie gminy.

10. Prowadzenie spraw związanych z rolnictwem na terenie gminy.

11. Prowadzenie ewidencji i rozliczania materiałów pędnych dla OSP.

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
• stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej,
• obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,
•  kontakty z klientami zewnętrznymi,

 

VII. Wymagane dokumenty:
• podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

 CV - z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i zajmowanych stanowiskach (własnoręczny podpis),
• kopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

oświadczenie iż, stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 

VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej j kopercie lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo z dopiskiem „ Oferta pracy na stanowisko urzędnicze do spraw geodezji i zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa „

do dnia 03 grudnia 2021 do godziny 15.00.

Oferty, które wpłyną po terminie , nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające w/w wymogi zostaną powiadomieni telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia , na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.

9) Informacje dodatkowe:

1. Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostanie w BIP Urzędu Gminy w Sztutowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sztutowie.

2. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające fakt przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, ( skierowanie wystawia pracodawca) .

3. Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

4.  Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie  z Krajowego Rejestru Karnego”

5. Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz w Biuletynie informacji Publicznej.


 

Zapraszamy do składania ofert.

 

Sztutowo, dnia 2021.11.22 Wójt Gminy

Robert Zieliński

 

 

Losowe ogłoszenia

Losowe kamery

Ostatnie artykuły