Wydanie nr 202/2024, Sobota 20.07.2024
imieniny: pokaż (9 imion)Paweł, Eliasz, Sewera, Hieronim, Małgorzata, Leon, Heliasz, Czesław, Leona
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Pole o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Wójta Gminy Stare Pole ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji i zamówień publicznych. Termin składania ofert do 31 lipca.

Termin składania ofert: do 31.07.2024 r. do godz. 17:00.

I. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe,

2. co najmniej dwuletni staż pracy,

3. obywatelstwo polskie,

4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5. nieposzlakowana opinia,

6. osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7. biegła obsługa komputera, programów pakietu Microsoft Office.

Wymagania dodatkowe:

1. doświadczenie w prowadzeniu inwestycji, postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

2. doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,

3. znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi,

4. wysoka kultura osobista,

5. gotowość do poszerzania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji,

6. sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność.

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. prowadzenie inwestycji gminnych, a w szczególności:

1) prowadzenie procesu realizacji inwestycji gminnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,

2) prowadzenie monitoringu i dokumentacji inwestycji,

3) przygotowanie, weryfikowanie i ocena merytoryczna przedłożonych dokumentacji technicznych i kosztorysowych (dokumentacji projektowej),

4) kontrola realizacji i postępu prac, zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz udział w odbiorze wykonywanych prac budowlanych,

5) składanie bieżących informacji Wójtowi z zakresu realizowanych inwestycji,

6) współpraca z Referatem Finansów i Planowania w zakresie rozliczania inwestycji,

7) współpraca z innymi podmiotami w zakresie inwestycji gminnych;

2. podejmowanie czynności wynikających z prawa zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, a w szczególności:

1) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w celu udzielenia zamówienia w tym przygotowanie niezbędnej dokumentacji związanej z postępowaniem w sprawie zamówień publicznych, opracowanie projektów umów,

2) udział w pracach komisji przetargowych,

3) opracowanie planów zamówień publicznych,

4) prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz umów zawieranych przez gminę w tym zakresie,

5) przygotowanie projektów i aktualizacja przepisów wewnętrznych regulujących postępowanie w sprawie zamówień publicznych,

6) sporządzanie corocznych sprawozdań z udzielonych zamówień;

3. prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem wadiów, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym występowanie z wnioskiem do Referatu Finansów i Planowania;

4. koordynowanie spraw w zakresie zamówień publicznych realizowanych przez inne stanowiska pracy;

5. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną terenu gminy oraz z oświetleniem miejsc publicznych;

6. prowadzenie spraw związanych z zakupem energii elektrycznej, gazu;

7. przygotowanie planów, okresowych analiz, informacji, sprawozdań ze swojego zakresu.

III. Informacja o warunkach pracy:

1. praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy,

2. równoważny system czasu pracy,

3. umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

IV. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. CV bez załączonego zdjęcia,

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ze szczegółowym opisem  przebiegu zatrudnienia,

4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i wykształcenie,

5. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia poświadczające posiadany staż pracy,

6. oświadczenie kandydata o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

8. oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

1. w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Pole lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji i zamówień publicznych”,

2. drogą elektroniczną:

· ePUAP: /m302ms3xt5/SkrytkaESP lub

· e-mail: ug@starepole.pl

jeżeli dokumenty opatrzone są kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

V. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,
Administrator informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stare Pole, z siedzibą przy ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Stare Pole – p. Adrianą Głuchowską możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: auditor@auditorsecurity.pl oraz numerem telefonu: 696 011 969.

3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

1) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22 kodeksu pracy i  w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),

2) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach.  Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

3) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku.  Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

4) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

5) w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

4. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej w pkt 3. Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Okres przechowywania:

1) w zakresie wskazanym w pkt 3.1, 3.2 i 3.3 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej  rekrutacji,

2) w zakresie wskazanym w pkt 3.4 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,

3) w zakresie wskazanym w pkt 3.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

7. W zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

8. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

9. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adres wskazany w pkt 1.


Wójt Gminy Stare Pole

Jarosław Szturmowski

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Stare Pole

Redakcja. Czekamy na Twoje informacje.
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Stare Pole


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.