Wydanie nr 84/2023, Sobota 25.03.2023
imieniny: pokaż (6 imion)Mariola, Dyzma, Nikodem, Maria, Lutomysł, Ireneusz
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Pole z dnia 14 marca 2023 r. (III)

Wójt Gminy Stare Pole ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stare Pole.

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Województwo: pomorskie

Powiat: malborski

Jednostka ewidencyjna: 220908_2, Stare Pole

Obręb ewidencyjny: 0002, Kaczynos

Numer księgi wieczystej: GD1M/00033359/0

Działka ewid. nr 51/3

Powierzchnia nieruchomości:

0,1221 ha

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w niewielkiej odległości od centralnej części miejscowości Kaczynos, gmina Stare Pole. Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz terenów rolnych. Kształt działki nieregularny. Nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Dostęp do nieruchomości zostanie zapewniony poprzez ustanowienie odpowiednich służebności na działkach ewid. nr 51/2, 57/5, 55/69 (zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia).

Uwaga! Na działce ustanowiono uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej. Zgodnie z działem I- Sp księgi wieczystej obowiązuje:

„NIEODPŁATNA, NIEOGRANICZONA W CZASIE SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA WYKONYWANA NA DZIAŁCE NR 57/5 OBJĘTEJ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ SĄDU REJONOWEGO W MALBORKU V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH NR KW GD1M/00069777/7 NA RZECZ KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA DZIAŁKI NR 51/3 OBJĘTEJ KSIĘGĄ NINIEJSZĄ POLEGAJĄCA NA SWOBODNYM PRZEJEŹDZIE I PRZECHODZIE PRZEZ DZIAŁKĘ 57/5, DROGĄ O SZEROKOŚCI 4 M (CZTERY METRY), KTÓREJ USYTUOWANIE OZNACZONE JEST NA PLANIE STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK NR 1 DO POROZUMIENIA, ZGODNIE Z TREŚCIĄ PAR 3 UMOWY Z DNIA 20.09.2021 R. REP. A NR 8736/2021.”

Informuje się Kupującego, że nieruchomość jest częściowo bezumownie użytkowana  i że będzie on zobowiązany samodzielnie i na własny koszt podejmować działania w celu objęcia nieruchomości w posiadanie i nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tego tytułu.

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych Janówka, Kaczynos, Kaczynos Kolonia Gmina Stare Pole (uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Stare Pole z dnia 15 marca 2011 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 72, poz. 1519 z dnia 15 czerwca 2011 r.), nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem B.1.1R. Jest to teren przeznaczony pod produkcję rolną, w tym pola uprawne, łąki
i pastwiska. Dopuszcza się lokalizację zabudowy zagrodowej związanej z obsługą gospodarki rolnej i turystyki. Dopuszcza się funkcję usługową i rzemieślniczą prowadzoną w gospodarstwie rolnym. Obowiązuje ograniczenie uciążliwości przy prowadzeniu produkcji zwierzęcej. Dopuszcza się adaptację i utrzymanie oraz budowę nowych sieci podziemnych i napowietrznych infrastruktury technicznej
z zachowaniem przepisów odrębnych po uprzednim uzgodnieniu przebiegu z właścicielami terenu.

Forma sprzedaży:

Przetarg ustny nieograniczony.

Na podstawie § 5 zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stare Pole, stanowiących załącznik do uchwały nr X/87/2019 Rady Gminy Stare Pole
z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stare Pole (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2019 r. poz. 6176).

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Od daty podpisania umowy w formie aktu notarialnego.

Cena wywoławcza nieruchomości:

9 450,00 zł

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

 

1. I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 19 kwietnia 2023 r. o godzinie 10.00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole.

2. Na działce ustanowiono uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej. Zgodnie z działem I- Sp księgi wieczystej obowiązuje:

„NIEODPŁATNA, NIEOGRANICZONA W CZASIE SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA WYKONYWANA NA DZIAŁCE NR 57/5 OBJĘTEJ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ SĄDU REJONOWEGO W MALBORKU V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH NR KW GD1M/00069777/7 NA RZECZ KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA DZIAŁKI NR 51/3 OBJĘTEJ KSIĘGĄ NINIEJSZĄ POLEGAJĄCA NA SWOBODNYM PRZEJEŹDZIE I PRZECHODZIE PRZEZ DZIAŁKĘ 57/5, DROGĄ O SZEROKOŚCI 4 M (CZTERY METRY), KTÓREJ USYTUOWANIE OZNACZONE JEST NA PLANIE STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK NR 1 DO POROZUMIENIA, ZGODNIE Z TREŚCIĄ PAR 3 UMOWY Z DNIA 20.09.2021 R. REP. A NR 8736/2021.”

W  dziale III i IV księgi wieczystej nie ma wpisów obciążających nieruchomość.

3. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Warunki nabycia nieruchomości:

1. Wpłacenie wadium w wysokości 945,00 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści pięć złotych), przelewem na konto depozytowe Gminy Stare Pole prowadzone w Banku Spółdzielczym Malbork o. Stare Pole, Nr: 75 8303 0006 0040 0400 0329 0017. Przy wpłacaniu wadium należy podać numer nieruchomości, której ono dotyczy.

2. Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej 14 kwietnia 2023 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Gminy.

3. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości – w przypadku wygrania przetargu, przepadkowi – w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu, zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

5. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej – przed otwarciem przetargu – dokumentu tożsamości (dotyczy to osoby fizycznej lub jej pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego), stosownego upoważnienia i wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy osoby prawnej).

6. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy winni złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

7. Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1 % ceny wywoławczej, zaokrąglone w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj.: 100,00 zł (słownie: sto złotych).

8. Koszty notarialne oraz wszelkie opłaty związane z zakupem ponosi nabywca nieruchomości.

9. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca nieruchomości najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego powinien uiścić całą cenę nabycia nieruchomości, pomniejszoną o wpłacone wadium.

10. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Stare Pole.

11. Wójt Gminy Stare Pole zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

12. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

13. Dodatkowych informacji udziela: Anna Droździel – stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego, tel. 55 271 35 32 w. 705, e – mail: a.drozdziel@starepole.pl

14. Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Pole, przesłano do sołtysów wsi, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń danej miejscowości oraz udostępniono na stronie: www.bip.starepole.pl oraz www.starepole.pl 

 

Załącznik:

1. Mapa z naniesioną lokalizacją nieruchomości do sprzedaży.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 2213). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Stare Pole – Urząd Gminy Stare Pole można uzyskać na stronie www. bip.starepole.pl.


 


 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Stare Pole


 

Redakcja. Czekamy na Twoje informacje.
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Stare Pole


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.